A mutation-mediated evolutionary adaptation of Zika virus in mosquito and mammalian host

Yu, Xi, Shan, Chao, Zhu, Yibin, Ma, Enhao, Wang, Jinglin, Wang, Penghua, Shi, Pei-Yong and Cheng, Gong (2021) A mutation-mediated evolutionary adaptation of Zika virus in mosquito and mammalian host. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118 (42).

Information
Library
View Item